Czytelnia Sztuki

Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Czytelni sztuki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-17.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-30

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
  • brak wersji kontrastowej
  • brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
  • brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Klimas, aklimas@muzeum.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 08 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Gliwicach  Willa Caro,  ul. Dolnych Wałów 8a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
od ulicy Studziennej (główne) – do wejścia prowadzą schody,  drzwi dwuskrzydłowe otwierane  za pomocą klamki. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie  posiada podjazdu dla wózków.
Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia w Hallu głównym, nie jest dostępna bez barier architektonicznych W westybulu są schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostęp jest utrudniony. W budynku nie ma  windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych  dla osób niepełnosprawnych
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,  znajdującego się w hallu głównym  tel 32  332 47 44, email:info@muzeum.gliwice.pl.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Muzeum mogą korzystać z ogólnodostępnych miejsc do parkowania w okolicy posesji. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem, w miarę wolnego miejsca i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr: 322310854
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ma miejscu lub online. W budynku na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Muzeum w Gliwicach, Oddział Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest jedno wejście: od ul. Pod Murami. Wejście główne posiada schodki ale jest możliwość położenia pochylni dla wózków. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest  tylko wystawa na parterze.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wyłącznie pomieszczenia i korytarz na parterze.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu.
Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik recepcji znajdującej się przy wejściu głównym,  pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Muzeum, dane kontaktowe tel. 32 2310854
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  W okolicy obiektu parkowanie możliwe jest na ogólnych zasadach w miarę wolnych ogólnodostępnych miejsc na parkingach płatnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Muzeum w Gliwicach Oddział Odlewnictwa  Artystycznego ul. Bojkowska 37.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu. W budynku  funkcjonuje obszary kontroli (strażnicy).
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępna jest winda i wystawa stała na 2 piętrze. Toalety dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku dostępna jest wizualna informacja o lokalizacji  pomieszczeń wystawy stałej. Brak informacji dotykowej/głosowej – ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Ochrony.   Pracownik ochrony dostępny w holu głównym przy wejściu do budynku).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika  ochrony pełniącego służbę w budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku jest duży parking.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Ze względu na to, iż budynek (pomieszczenia wystawowe) jest wynajmowany od innej instytucji, kwestię wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, należy wcześniej uzgodnić z właścicielem obiektu. W związku z tym zwiedzający winien skontaktować się wcześniej z Działem Edukacji Muzeum w Gliwicach nr tel. 32 332-47-46.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum w Gliwicach  Oddział  Radiostacja  Gliwice  ul. Tarnogórska 129

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach. Wejście główne, oraz wejście przez rampę z przeciwnej strony budynku. Dostępny jest rozkładany podjazd dla wózków, który umożliwia dostęp od strony rampy do dolnej sali wystawowej gdzie odbywają się prelekcje, wykłady, projekcje filmów W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach nie są dostępne, są korytarze i pomieszczenia biurowe, oraz tzw. sala główna.  Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Dostępna jest rozkładana pochylnia dla wózków przy wejściu do sali dolnej.
W budynku dostępna jest  informacja o rozkładzie pomieszczeń. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik muzeum).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika muzeum.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku, znajdują się miejsca parkingowe bezpłatne).
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum w Gliwicach,  Dom Pamięci Żydów Górnośląskich ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadza trzy wejścia.  Jedno wejście po schodach od ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest przez wejście drugie i trzecie z poziomu terenu od strony cmentarza. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się przy pomocy pracownika muzeum. W budynku  funkcjonuje recepcja w hallu głównym.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wystawy, sala edukacyjna oraz sala główna. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W obiekcie jest informacja wizualna/dotykowa/głosowa o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika muzeum. W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wejście do budynku.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest w miarę wolnych miejsc na parkingu ogólnodostępnym
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed