Czytelnia Sztuki

Konkurs

III edycja Konkursu na projekt książki fotograficznej

Werdykt Jury III edycji konkursu na projekt książki fotograficznej im. Wilhelma von Blandowskiego:

Jury nagrody konkursu na projekt książki fotograficznej im. Wilhelma von Blandowskiego w składzie: Grzegorz Krawczyk – dyrektor Muzeum w Gliwicach, Wojciech Nowicki, Marcin Gołaszewski, Maga Sokalska po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi propozycjami postanowiło w roku 2015 nie przyznać nagrody głównej.
Pomimo to jury postanowiło wyróżnić dwa dalekie od przeciętności projekty.
Projekt Kai Raty, zatytułowany „Łajka, wróć!” to krótka, dowcipna opowieść wizualna, mieszająca rozmaite techniki artystyczne i materiały pochodzące z różnych źródeł – od autorskich rysunków po zdjęcia i ryciny zaczerpnięte z wydawnictw. Swoboda tej kolażowej historii jest wciągająca, sama zaś opowieść jest lekka i pozbawiona pretensji.
„1001 złych uczynków” Konstancji Nowiny Konopki to jeden z nielicznych długofalowych projektów fotograficznych, jakie zostały zaproponowane w tegorocznej edycji konkursu. Zdjęcia składają się na delikatną, niemal pastelową opowieść o grupie chłopców z zabrzańskich Biskupic, którzy zdają się żyć nieco poza czasem, poza społecznym przymusem (dobrego zachowania, edukacji); czystość fotograficznego materiału podkreślona została delikatnym, niemal eterycznym projektem graficznym autorstwa Katarzyny Ewy Legendź.
Należy też wymienić inne projekty, w przekonaniu jury również warte uwagi.
„Na pamiątkę!” Krystiana Daszkowskiego podejmuje – coraz częściej ostatnio zauważany – aspekt tradycyjnej fotografii: jej fizyczność. Istnienie odbitki, niegdysiejszy pewnik (dziś anulowany cyfrowym charakterem zdjęć) pozwalał na zapisanie informacji, czy komentarza na odwrocie fotografii. Autor „Na pamiątkę!” wykonuje więc gest, który zwraca uwagę na to, co było w przeszłości nierozłącznie związane z fotografią: pokazuje tylko zapisane tyły zdjęć.
Ernst Wińczyk przedstawił do konkursu projekt „Beli Dvor” – zdjęcia z Białego Dworu w Belgradzie, wynajętego na jeden wieczór na raut dla korporacji. Autor podejmuje temat degradacji zabytkowego wnętrza, odtwarzając – już po powrocie do Polski, na reprodukcjach – zniszczenia, jakim podlegają zabytki, wynajmowane każdemu, kto odpowiednio zapłaci.
„There Is No Choice” Michała Sierakowskiego to połączenie fotografii, tym razem czarnobiałych, z rycinami zaczerpniętymi z książek. Ta narracja o onirycznym charakterze składa się – choć nie jest to oczywiste na pierwszy rzut oka – na opowieść o braku wyboru. „Wszystko jest zdeterminowane przez prawa fizyki, matematyki, chemii” pisze autor w autokomentarzu, i zdaje się żałować, że tak właśnie jest.
Po przeglądnięciu prac przedstawionych do konkursu narzuca się wniosek dotyczący większości projektów: ich autorzy niewątpliwie z wielką uwagą obserwują rynek wydawniczy zarówno polski, jak i zagraniczny – stąd zapewne tak wiele zapożyczeń (niekoniecznie świadomych). Wiele projektów, zarówno wśród najlepszych, jak i najsłabszych, operuje gdzieś na międzygatunkowym styku, pomiędzy fotografią, grafiką, afabularną narracją opartą na wolnej grze skojarzeń. Niewiele mogliśmy oglądać projektów ściśle fotograficznych, wynikających z długotrwałej pracy nad tematem. Ta niewiara w język fotografii przekłada się na niższy niż w latach ubiegłych poziom nadesłanych prac.

Polecamy uwadze książkę będącą efektem poprzedniej edycji – “Alles ist Gut” Wojtka Kostrzewy


REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KSIĄŻKI FOTOGRAFICZNEJ

I Organizator oraz przedmiot konkursu

 1. Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na autorski projekt książki fotograficznej.

II Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby powiązane zawodowo.

IV Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Przedmiotem projektu powinna być książka fotograficzna, czyli publikacja, w której najistotniejszą rolę i reprezentację odgrywa fotografia.

 2. Projekt powinien zostać dostarczony w postaci makiety z dołączoną specyfikacją techniczną dotyczącą sposobu wykonania. Wraz z makietą można przesłać projekt w formie elektronicznej. Projekty nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej nie będą oceniane.
 3. Z konkursu wyłączone zostają prace wcześniej publikowane oraz prace stanowiące przedmiot jakiejkolwiek umowy wydawniczej.
 4. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na autorski projekt książki fotograficznej” należy dostarczyć na adres: Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach,ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
 2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia upływa 15 stycznia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).
 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do regulaminu).

VI Ocena prac

 1. Oceny prac oraz wyboru zwycięskiego projektu dokona Komisja Konkursowa.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa ma prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.

VII Nagroda

 1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna.

 2. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie książki, na podstawie zwycięskiego projektu wyłonionego w procedurze konkursowej.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zawarta umowa wydawnicza z autorem zwycięskiego projektu.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zwycięskiego projektu w przypadku, gdy zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego realizację.

VIII Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 lutego 2015 roku.

 2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: czytelniasztuki.openform.pl
 3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku indywidualnie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie, a także wszystkich projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

IX Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do eksploatacji i rozporządzania w całości lub w części prawami autorskimi do projektu.

 2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora wskutek utraty lub ograniczenia praw określonych powyżej zgodnie z oświadczeniami Uczestnika konkursu i zwalnia Organizatora z obowiązku naprawienia szkód i wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, zobowiązując się jednocześnie do pełnego uregulowania tych należności zamiast Organizatora.
 4. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem odrębnej umowy w związku z publikacją książki.

X Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.

 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 6. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem: czytelnia@czytelniasztuki.pl

Plik .pdf do pobrania: Konkurs2014_RegForm.


FAQ

Co oznacza makieta, o której mowa w pkt IV? Jak ma wyglądać?

Makieta powinna być, na ile to możliwe – prototypem książki. A dołączona do niej specyfikacja techniczna powinna określać, jak najbardziej precyzyjnie się da, poszczególne elementy książki w jej końcowym, zaplanowanym przez autora, kształcie.

Czy Organizator konkursu określa budżet przeznaczony na produkcję zwycięskiego projektu?

Organizator konkursu nie określa limitów w budżecie przeznaczonym na produkcję zwycięskiej publikacji.

W jakim nakładzie zostaje wydana zwycięska publikacja?

Publikacja zostaje skierowana do produkcji na podstawie osobnej umowy wydawniczej, w której określony zostaje dokładny nakład książki.

KONKURS na projekt książki fotograficznej imienia Wilhelma von Blandowskiego [II edycja]

NAGRODA II EDYCJI KONKURSU:

20 stycznia 2014 rozstrzygnięty został drugi konkurs na projekt książki fotograficznej, organizowany przez Czytelnię Sztuki w Gliwicach. Jury w składzie: Grzegorz Krawczyk (szef Czytelni Sztuki, przewodniczący), Wojciech Nowicki (kurator, eseista), Anna Sielska (wykładowczyni ASP w Katowicach, fotografka), Maga Sokalska (kuratorka, fotografka, sekretarz komisji) jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę – jest nią umowa z autorem i publikacja nagrodzonej książki – panu Wojciechowi Kostrzewie za album „Alles ist Gut”.


Projekt książki Wojciecha Kostrzewy zaskakuje spójnością oraz stosunkowo skromną, ale znakomicie dobraną szatą graficzną. Jest też jednym z nielicznych spośród przedstawionych projektów z głębokim oddechem, obliczonym na wielokrotne obcowanie, umożliwiającym wielokrotne odkrywanie nowych smaków. Książka zawiera zdjęcia wykonane w Berlinie, jednak to nie historia miejsca (kraju, miasta, dzielnicy) jest w niej najważniejsza. Na plan pierwszy wysuwają się w niej sekwencyjnie ułożone klimaty. Wbrew (raczej ironicznemu) tytułowi „Alles ist Gut” rzeczywistość w niej przedstawiona jest raczej czarno-biało-szara; niewiele tu obrazów konkretnych, historii łatwych do uchwycenia: fotograficzna fraza Kostrzewy oparta jest raczej na przeczuciu.

W tym roku na konkurs wpłynęło około czterdziestu projektów, a więc znacznie mniej prac niż w roku zeszłym (kiedy na konkurs wpłynęło około siedemdziesięciu propozycji). Jednak, po odrzuceniu prac niespełniających warunków konkursu, poziom propozycji okazał się wysoki. Uwagę jury przyciągnęły zwłaszcza następujące projekty, nieoficjalni finaliści konkursu (w porządku alfabetycznym):

Adrian Lach “Take A Breath”, opowieść o punkowej młodości, godząca ciekawą fotografię ze skromnym, wzorowanym na punkowym fanzinie projektem.

Bartek Lurka “No!r”, książka łącząca dwa głosy: wysmakowaną opowieść fotograficzną o życiu w Norwegii i dziecięce rysunki, uderzająca dojrzałością fotograficznego materiału.

Monika Kotecka, Kama Rokicka “Układ w stanie równowagi”, historia opowiedziana z punktu widzenia fikcyjnego bohatera, próba postrzegania totalnego, stopienia wielu doświadczeń w jedno.

Rafał Siderski “Wyjedź zostań”, międzygatunkowy wielogłos o odchodzeniu bliskiej osoby, z użyciem fotografii autorskiej, zdjęć archiwalnych i tekstów literackich.

Aneta Wójcik “1900 godzin rocznie”, subtelna medytacja o nijakości świata, w których spędzamy niemal jedną trzecią życia – naszego miejsca pracy.

Należy podkreślić, że konkurs na projekt książki fotograficznej organizowany przez Czytelnię Sztuki to jedyny w Polsce konkurs tego rodzaju. Po nagrodę – publikację książki na warunkach określonych wspólnie przez zwycięzcę i organizatora – sięgnąć może każdy, zarówno twórcy na początku drogi, jak i doświadczeni fotografowie czy artyści posługujący się medium fotografii, kuratorzy lub projektanci zainteresowani na przykład fotografią archiwalną.

Zachęcamy do udziału w kolejnej, tegorocznej, edycji konkursu.


W ostatnich latach książka fotograficzna przeżywa swój renesans – zarówno na rynku światowym jak i naszym rodzimym. Świadczą o tym liczne wydarzenia, festiwale, spotkania czy ekspozycje celebrujące właśnie ten temat. Zaraz za znanymi wydawcami, pojawia się cała masa niskonakładowych publikacji, często inicjujących nowe byty wydawnicze. Celem zorganizowanego przez Czytelnię Sztuki konkursu jest próba zwrócenia uwagi szerszej publiczności w Polsce na temat książki fotograficznej jako niezależnej i świadomie konstruowanej formy wypowiedzi artystycznej.

–> uwaga! termin nadsyłania prac został przedłużony do 31 grudnia 2013 r. (zamiast 15 listopada)

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KSIĄŻKI FOTOGRAFICZNEJ

I Organizator oraz przedmiot konkursu

 1. Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na autorski projekt książki fotograficznej.

II Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby powiązane zawodowo.

IV Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Przedmiotem projektu powinna być książka fotograficzna, czyli publikacja, w której najistotniejszą rolę i reprezentację odgrywa fotografia.

 2. Projekt powinien zostać dostarczony w postaci makiety z dołączoną specyfikacją techniczną dotyczącą sposobu wykonania. Wraz z makietą można przesłać projekt w formie elektronicznej. Projekty nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej nie będą oceniane.
 3. Z konkursu wyłączone zostają prace wcześniej publikowane oraz prace stanowiące przedmiot jakiejkolwiek umowy wydawniczej.
 4. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na autorski projekt książki fotograficznej” należy dostarczyć na adres: Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach,ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

 2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia upływa 31 grudnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).
 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do regulaminu).

VI Ocena prac

 1. Oceny prac oraz wyboru zwycięskiego projektu dokona Komisja Konkursowa w składzie:- Grzegorz Krawczyk – Przewodniczący
  - Maga Sokalska,
  - Anna Sielska,
  - Marcin Gołaszewski,
  - Wojciech Nowicki.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

 2. Komisja Konkursowa ma prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.

VII Nagroda

 1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna.

 2. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie książki, na podstawie zwycięskiego projektu wyłonionego w procedurze konkursowej.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zawarta umowa wydawnicza z autorem zwycięskiego projektu.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zwycięskiego projektu w przypadku, gdy zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego realizację.

VIII Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 stycznia 2013 roku.

 2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: czytelniasztuki.openform.pl
 3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku indywidualnie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie, a także wszystkich projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

IX Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do eksploatacji i rozporządzania w całości lub w części prawami autorskimi do projektu.

 2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora wskutek utraty lub ograniczenia praw określonych powyżej zgodnie z oświadczeniami Uczestnika konkursu i zwalnia Organizatora z obowiązku naprawienia szkód i wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, zobowiązując się jednocześnie do pełnego uregulowania tych należności zamiast Organizatora.
 4. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem odrębnej umowy w związku z publikacją książki.

X Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.

 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 6. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem: czytelnia@czytelniasztuki.pl

Plik .pdf do pobrania: Regulamin i formularz


FAQ

Co oznacza makieta, o której mowa w pkt IV? Jak ma wyglądać?

Makieta powinna być, na ile to możliwe – prototypem książki. A dołączona do niej specyfikacja techniczna powinna określać, jak najbardziej precyzyjnie się da, poszczególne elementy książki w jej końcowym, zaplanowanym przez autora, kształcie.

uwaga! termin nadsyłania prac został przedłużony do 31 grudnia 2013 r. (zamiast 15 listopada)


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed