Czytelnia Sztuki

Pracuj w Czytelni Sztuki!

Zatrudnię osobę do prowadzenia działu fotografii artystycznej oraz współpracy przy planowaniu i realizacji programu wystawienniczego i wydawniczego Czytelni Sztuki.

Grzegorz Krawczyk

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko kustosza w Dziale Fotografii Artystycznej. Czytelni Sztuki

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu: historii sztuki, fotografii, kultury, etc.,
 • publikacje z zakresu sztuki, fotografii, etc.,
 • dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera/ w tym znajomość programów służących do opracowania zbiorów,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • zainteresowania badawcze: fotografia, historia fotografii,
 • doświadczenie zawodowe: praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą, wystawienniczą (galerie),
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • współkształtowanie programu artystycznego: wystawienniczego, wydawniczego i edukacyjnego Czytelni Sztuki,
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów,
 • przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,
 • przygotowanie wniosków o granty,
 • inicjowanie i kierowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

Oferujemy:

 • stabilne i dobre warunki zatrudnienia,
 • wysoki standard warunków pracy,
 • atrakcyjny system motywowania zawodowego,
 • możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość realizacji autorskich projektów,
 • samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,
 • zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
 • miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach. Czytelnia Sztuki.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,
 • referencje od poprzednich pracodawców.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul, Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 z adnotacją: „Oferta na stanowisko pracy w Dziale Fotografii Artystycznej”. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-1OO Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%

Dodatkowe informacje:

a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

b. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Comments are closed.


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed